Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Firma PIXEL Sp. z o.o. realizuje następujące projekty:


Grant w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, poddziałania 1.5.3 „Wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020”.

Tytuł projektu: Wprowadzenie rejestratora PVR firmy Pixel Sp. z o.o. na nowe rynki europejskie.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktu PVR oraz budowa świadomości marki na rynkach zagranicznych.

Efektem projektu będzie zwiększenie świadomości marki na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 373 456,12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 228 670,99 PLN
Zapytania ofertowe oraz informacje o wybranych wykonawcach.
Wykonane zadania

W ramach haromonogramu projektu planowane są działania:

  • przygotowanie planu kampanii marketingowej na rynek niemiecki,
  • udział w Międzynarodowych Targach TRANSEXPO,
  • uczestnictwo w Targach InnoTrans Berlin,
  • uczestnictwo w Targach TRAKO 2021.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. „Design dla przedsiębiorców”.

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie projektów wzorniczych w firmie Pixel Sp. z o.o., celem wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Celem projektu jest wdrożenie nowych produktów do oferty firmy, przeznaczonych do zastosowania w środkach transportu zbiorowego.

Efektem projektu będą prototypy 4 urządzeń: 2 kasowniki, 2 biletomaty w wersji wykonanej z tworzywa oraz w wersji antyseptycznej.

Wartość projektu: 1 845 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 739 000 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego oraz uruchomienie produkcji nowoczesnych tablic informacyjnych, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Pixel Sp. z o.o.

Celem projektu jest uruchomienie najnowocześniejszego w kraju procesu wytwórczego elektronicznych tablic informacyjnych. Dzięki temu, Wnioskodawca uzyska unikatowe w branży, zdolności produkcyjne, które pozwolą na produkcję szerokiej gamy wyrobów w ultranowoczesnych specyfikacjach technicznych.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Tytuł projektu: Rozwój działu B+R i realizacja innowacyjnych projektów badawczych przez firmę PIXEL Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Celem projektu jest istotny rozwój działu badawczo-rozwojowego firmy Pixel, który umożliwi realizację szeregu projektów badawczo-rozwojowych.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Tytuł projektu: Opracowanie rodziny innowacyjnych tablic informacyjnych dla autobusów elektrycznych przez Pixel Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Celem projektu jest przeprowadzenie procesu badawczo-rozwojowego, który będzie realizowany przez dział B+R funkcjonujący w strukturach Pixel Sp. z o.o. Efektem ostatecznym będzie poszerzenie oferty produktowej o innowacyjne wyroby.