System do zarządzania transportem publicznym w mieście

CeSIP

CeSIP (Centralny System Informacji Pasażerskiej) to system przeznaczony do nadzorowania floty pojazdów oraz kompleksowego zarządzania informacją pasażerską w czasie rzeczywistym. Szeroki zakres oferowanych funkcjonalności umożliwia optymalne wykorzystanie taboru, globalne zarządzanie informacją pasażerską oraz komunikowanie się z osobami kierującymi pojazdami.

CeSIP został zaprojektowany w sposób modułowy, umożliwiający rozbudowę funkcjonalną poprzez dołączanie kolejnych modułów w trakcie eksploatacji systemu, z możliwością ich integrowania w jeden centralny system. Takie rozwiązanie pozwala na zarządzanie kilkoma podsystemami zapewniając komfortowe i skuteczne wykorzystywanie zgromadzonych danych.

sdip
Zadania realizowane przez system
  • Poprawa punktualności i regularności kursowania,
  • Zapewnienie dynamicznej informacji dla pasażerów na przystankach (DIP),
  • Priorytet dla transportu publicznego,
  • Pozycjonowanie przystanków i innych punktów sieci,
  • Wyznaczanie czasów przejazdu i odległości,
  • Wspomaganie działań dyspozytorskich (zapewnienie płynnej wymiany informacji między dyspozytorem, a pojazdami),
  • Zarządzanie opóźnieniami i przyspieszeniami,
  • Śledzenie pojazdów na mapie,
  • Kontrola listy opóźnień i przyspieszeń,
  • Tworzenie statystyk porównawczych pomiędzy czasem planowym / aktualnym,
  • Nadzór w czasie rzeczywistym nad pojazdami w ruchu,
  • Scentralizowane zarządzanie dynamiczną informacją pasażerską,
  • Zapewnienie informacji dla pasażerów poprzez Internet oraz aplikację mobilną na telefon komórkowy i tablet,
  • Podniesienie atrakcyjności transportu publicznego w mieście.
Chcesz wiedzieć więcej o systemie? Skontaktuj się z naszym działem handlowców Porozmawiaj z Handlowcem
Zarządzania liniami, przystankami, bazą odcinków międzyprzystankowych.

Moduł do zarządzania i konfiguracji tras, linii, przystanków oraz do nadawania im cech, potrzebnych do zbierania, a później interpretacji danych. Możliwość dowolnego grupowania przystanków i przypisywania komunikatów oraz zarządzania strefami taryfowymi z uwzględnieniem różnych stref dla odcinków linii trasy.

Zarządzanie bazą pojazdów i przewoźników oraz moduł komunikatora.

Funkcjonalność tego modułu to m.in. przypisywanie: numeru bocznego do pojazdu, opisu pojazdu, wykorzystywanych cech (krótki, długi, niska podłoga, standard / ponad standard), nazwy operatora, daty produkcji i innych ustalonych na etapie realizacji systemu).
Moduł komunikatora daje możliwość wysyłania komunikatów do wszystkich bądź wybranych pojazdów, przesyłania komunikatów na terminal kierowcy oraz publikacji informacji wyświetlanej na tablicy wewnętrznej.

Dziennik zdarzeń i przycisk antynapadowy.

Użycie na terminalu kierowcy przycisku przypisanego funkcji antynapadowej (tzw. panic button) powoduje pojawienie się ekranu mapy z wycentrowaną aktualną pozycją GPS pojazdu, w którym dokonano takiego wciśnięcia oraz powiadomieniem dźwiękowym. W odpowiedzi na zgłoszenie dyspozytor ma możliwość wykonania następujących akcji: połączenie głosowe, wysłanie wiadomości tekstowej oraz wygenerowanie raportu zdarzenia.

Funkcje dyspozytorskie

Dyspozytor przypisuje właściwy nr boczny pojazdu do zaplanowanych zadań (np. nr linii, brygady, typ pojazdu i inne). Moduł daje możliwość dokonywania zmian w czasie rzeczywistym (np. podmian przystanków) na trasie kursu. Funkcje dyspozytorskie to także dziennik pracy dyspozytora na podstawie podejmowanych przez niego działań oraz
generowanie raportów dla wybranych operatorów na dany dzień.

Moduł mapy i objazdów

Podgląd pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym jak i podgląd archiwalny, w określonym przez dyspozytora zakresie czasowym. Prezentacja danych na mapie nt pojazdu (trasa realizowanego kursu, odchyłka czasowa od rozkładu jazdy, prędkość pojazdu).
Możliwość filtrowania pojazdów po różnych zmiennych (odchyłka od rozkładu jazdy, linia, brygada, położenia na mapie).
Moduł objazdów umożliwia tworzenie szybkich, tymczasowych objazdów.

Moduł koralików

Liniowy wykres trasy pojazdów zalogowanych na danej linii. Wykres przedstawia także takie dane jak: numer boczny pojazdu, aktualne opóźnienia, brygadę.
Moduł koralików daje możliwość wizualnej prezentacji skali odchyłek pojazdów, poprzez automatyczne grupowanie podobnych czasowo przyspieszeń / opóźnień pojazdów względem rozkładu teoretycznego. Dla zakresów przyspieszeń i opóźnień przypisano kolory, które dynamicznie prezentują skalę odchyłek.

Wirtualny monitor

Wybór dowolnego przystanku i podgląd prognozy odjazdów wraz z jednoczesną prezentacją na mapie pojazdów zbliżających się do wybranego przystanku. Informacja o odchyłce względem teoretycznego rozkładu jazdy, wraz z podaniem nr bocznego pojazdu, godzinie teoretycznej odjazdu.

Moduł tablic

Zarządzanie tablicami poprzez: możliwość konfiguracji i grupowania tablic, wysyłanie komunikatów tekstowych i graficznych z określeniem pola wyświetlania, podgląd wyświetlanych treści, dodawanie dodatkowych zapowiedzi dźwiękowych wraz z określeniem harmonogramu i częstotliwości emisji. Oprogramowanie umożliwia zdalne włączenie, wyłączenie, reset tablic.

Moduł priorytetów

Moduł jest odpowiedzialny za generowanie danych dot. punktów meldunkowych na skrzyżowaniach, odbiór danych z pojazdów, prognozowanie przybycia pojazdów na skrzyżowaniach, przesyłanie do Podsystemu Zarządzanie Ruchem telegramów w oparciu o które Podsystem Zarządzania Ruchem podejmuje decyzje o nadaniu priorytetów pojazdom transportu publicznego.

Zarządzanie użytkownikami

Poziomy dostępu i prawa zapisu do poszczególnych danych, modułów i funkcjonalności systemu centralnego mogą być dowolnie ustawiane dla różnych grup użytkowników, w tym grupy Dyspozytorów, a także tej posiadającej pełny zakres (grupa Administratorów).

Predykcja, kontrola i analiza punktualności

Algorytm prognozujący przybycie pojazdów komunikacji miejskiej, który uwzględnia opóźnienie na kursach poprzedzających odjazd. Prognozowanie przybycia autobusów odbywa się na poziomie centralnym tj. pozycje GPS wysyłane z pojazdów służą do pomiaru czasu przejazdu danych ciągów komunikacyjnych. Dzięki temu system urealnia wyświetlane wyniki.
Kontrola i analiza punktualności (także w formie graficznej) dają możliwość rozliczenia przewoźnika.

Analityka i diagnostyka

System zapewnia bieżącą kontrolę stanu urządzeń i informuje o problemach, awariach, usterkach. Automatyczne wykrywanie i raportowanie (w postaci komunikatów, maili) długotrwałych absencji urządzeń peryferyjnych.

Raportowanie

System CeSIP został zbudowany w taki sposób, aby w oparciu o powiązanie wszystkich danych rozkładowych i informacji rzeczywistych z pojazdu móc konstruować raporty wg potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.