Zasady administracji danymi pozyskanymi podczas rekrutacji

INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH SPÓŁCE CV
PIXEL Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

  1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę w Spółce jest PIXEL Sp. z o.o. – siedziba: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 5.
  2) Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Spółce PIXEL Sp. z o.o., określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
  3) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PIXEL Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4) Przysługują Pani / Panu prawa:

  – dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) danych,
  – usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  – do ograniczenia przetwarzania danych,
  – do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5) PIXEL Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia Pani / Pana, przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
  6) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z PIXEL Sp. z o.o. – firmy informatyczne, kancelarie prawne.
  7) Spółka PIXEL Sp. z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego za wyjątkiem obsługi poczty elektronicznej Google, jednakże firma Google LLC przystąpiła do programu „Tarcza Prywatności” (http://www.privacyshield.gov/list) spełniając tym samym wymagania RODO i zapewniając odpowiedni stopień ochrony danych.
  8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych Spółce PIXEL Sp. z o.o., jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych Pani / Pana kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółce.

Zarząd PIXEL Sp. z o.o.